НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 20 листопада 2020 р.


  • Нелля Григорівна НИЧКАЛО Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5989-5684
Ключові слова: освіта дорослих, формальна, неформальна та інформальна форма освіти дорослих, наукове забезпечення, андрагог, педагогізація

Анотація

Висвітлено проблеми наукового забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів і переходу до цифрового суспільства. Здійснено порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду реалізації державної освітньої політики з цього напряму. Особливу увагу приділено науковому забезпеченню розвитку освіти дорослих у діяльності НАПН України. Привернуто увагу до цінного досвіду просвітницької діяльності серед різних категорій дорослого населення у різних регіонах України, психологічної реабілітації постраждалих в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях. Обґрунтовано пропозиції щодо подальших інноваційних пошуків з проблем неперервної освіти — освіти впродовж життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кабінет Міністрів України. (2017, 12 грудня). Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (974-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017

Кабінет Міністрів України. (2018, 17 січня). Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки (67-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018

Кремень, В.Г. (ред.). (2010). Біла книга національної освіти України. Київ: АПН України. http://www.ukraine3000.org.ua/img/forall/APN.pdf

Кремень, В.Г. (ред.). (2011). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Педагогічна думка. https://bit.ly/2Vvrh0n

Кремень, В.Г. (ред.). (2016). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/166230/

Куйбіда, В.С., Петроє, О.М., Федулова, Л.І., & Андрощук, Г.О. (2019). Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу : аналітична записка. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України, (1), 118-133. https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-1-118-133

Лібанова, Е.М. (ред.). (2006). Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. : монографія. Київ: Український центр соціальних реформ. http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/analis/index.asp

Луговий, В.І., & Таланова, Ж.В. (2018). Засади системної організації простору освіти дорослих. In В.Г. Кремень, Н.Г. Ничкало, ред. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : збірник наукових статей (с. 12-21). Київ: Знання України. https://lib.iitta.gov.ua/712504/

Лук’янова, Л.Б. (2011). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. Ніжин: ПП Лисенко М.М.

Лук’янова, Л.Б. (2016). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. https://lib.iitta.gov.ua/7529/

Лук’янова, Л.Б. (2017). Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Видавництво ТОВ «ДКС-Центр». https://bit.ly/3fiQHHC

Лук’янова, Л.Б. (2018). Сучасні тенденції підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими в європейських країнах. Андрагогічний вісник, (10), 7-17.

Лук’янова, Л.Б., Аніщенко, О.В., & Москаленко, Л.М. (2019). Концепція розвитку освіти і навчання дорослих в Україні (проєкт). Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих». https://bit.ly/2I5NLlz

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. (2017). Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». https://bit.ly/3qhXhmS

Міністерство економічного розвитку та торгівлі. (2019. 15 лютого). Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора України ДК 003:2010. (259). https://www.msp.gov.ua/documents/4692.html

Міністерство освіти і науки України. (2020, 7 вересня). МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих». https://bit.ly/3lWykec

Найдьонова, Л.А., & Слюсаревський, М.М. (ред.). (2016). Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). http://mediaosvita.org.ua/book/kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity/

Савченко, В. (2004). Визначення перспективних напрямів та обсягів професійного навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці. Україна: аспекти праці, (5), 12-18.

Hearn, D.R. (2001). Education in the Workplace: An Examination of Corporate University Models. https://www.newfoundations.com/OrgTheory/Hearn721.html

OECD. (2019). Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264311756-en

OECD. (2020). Education at a Glance. OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/69096873-en

UNESCO, UNICEF, the World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women, & UNHCR. (2015). EDUCATION 2030. Incheon Declaration. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf

UNESCO. (2010). CONFINTEA VI, Belém Framework for Action: harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future. UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187789

UNESCO. (2016). Recommendation on Adult Learning and Education, 2015. UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245179

UNESCO. (2019). 4th Global Report on Adult Learning and Education: leave no one behind: participation, equity and inclusion. UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://uil.unesco.org/adult-education/global-report/fourth-global-report-adult-learning-and-education


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2020-12-03
Як цитувати
НИЧКАЛО, Н. Г. (2020). НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-1
Розділ
Загальні збори НАПН України