Публікаційна етика

Редакційна колегія науково-практичного журналу «Вісник Національної академії педагогічних наук України» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, запобігання можливим конфліктам інтересів та ін.
Редакційна рада у своїй роботі послуговується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics). Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

1. Етичні правила для авторів
Автори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису, дотримуючись таких принципів:
1.1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві твердження або фальсифіковані дані прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними.
1.2. На вимогу редакційної колегії надавати вільний доступ до вихідних даних і зберігати ці дані протягом 3 років після їх опублікування.
1.3. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною й оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та / або запозичення тверджень інших авторів у науковій праці мають бути відповідні посилання з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Плагіат у будь-яких формах, у тому числі неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними і неприйнятними діями.
1.4. Усвідомлювати, що автори несуть первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
1.5. Визнавати внесок усіх осіб, які в той чи інший спосіб вплинули на хід дослідження або визначили характер пропонованої наукової роботи. Наукова праця повинна містити посилання на публікації, які мали те чи інше значення при проведенні дослідження.
1.6. Представляти в журнал тільки оригінальний рукопис. Не подавати наукові праці, які перебувають на розгляді в іншому виданні.
1.7. Гарантувати правильність списку співавторів роботи. У числі співавторів наукової праці мають бути вказані всі особи, які зробили істотний інтелектуальний внесок у її концепцію, структуру, проведення дослідження та інтерпретацію результатів. Іншим особам (організаціям), які брали участь в окремих аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор також гарантує, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом наукової праці, схвалюють його і згодні з її поданням до редакції. Усі співавтори несуть публічну відповідальність за зміст наукової праці. Якщо наукова праця є мультидисциплінарною роботою, співавтори відповідають кожен за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Неприпустимо включати до співавторів осіб, які не брали участь у дослідженнях.
1.8. У разі виявлення суттєвих помилок чи неточностей у науковій праці на етапі її розгляду або після опублікування автор зобов’язаний негайно повідомити про це редакцію журналу і приймати спільне рішення про визнання та / або виправлення помилки в найкоротший термін. Якщо редакції журналу стане відомо, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно підготувати для публікації в журналі повідомлення про відповідні виправлення, або ж надати редакції докази правильності представленої ним інформації.
1.9. Вказувати в рукописі всі джерела фінансової підтримки проєкту, інформацію про роботодавця, патентні заявки / реєстрації, гранти та інші види фінансування.
1.10. Розкривати інформацію про будь-які суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їхню інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів мають розкриватися на якомога більш ранній стадії.

2. Етичні правила для рецензентів
Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів з метою об’єктивного оцінювання якості поданої наукової праці та визначення рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. При оцінці наукової праці рецензент повинен бути неупередженим та дотримуватися таких принципів:
2.1. Експертна оцінка повинна допомагати автору покращити якість тексту наукової праці, а головному редактору – прийняти рішення про публікацію.
2.2. Рецензент, який не вважає себе фахівцем в галузі тематики наукової праці або знає, що не зможе своєчасно надати рецензію на наукову працю, має сповістити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.
2.3. Рецензентом не може бути автор або співавтор представленої на рецензію роботи. Це стосується також наукових керівників здобувачів наукового ступеня та / або співробітників підрозділу, в якому працює автор.
2.4. Будь-який рукопис, отриманий експертом від редакції на рецензування, є конфіденційним документом. Його не можна обговорювати з іншими особами, за винятком зазначених осіб.
2.5. Рецензент повинен бути об’єктивним. Неприпустимо робити в рецензії персональні зауваження автору. Рецензент має висловлювати свою думку чітко й аргументовано.
2.6. Рецензент повинен виявляти наукові публікації, які мають відношення до рецензованої наукової праці і не процитовані автором. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деякі спостереження, висновки або аргументи з рецензованої наукової праці вже зустрічалися раніше в літературі, має супроводжуватися точним посиланням на джерело інформації. Рецензент також повинен звертати увагу редактора на значну подібність або частковий збіг рецензованої наукової праці з будь-якою іншою, раніше опублікованою.
2.7. У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язково має звернутися до редакційної колегії з пропозицією колективного розгляду наукової праці.
2.8. Рецензент повинен надавати об’єктивний висновок щодо достатності цитування наукових публікацій з цієї тематики.
2.9. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію наукової праці для особистої вигоди, дотримуючись принципу конфіденційності.
2.10. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукопис у разі наявності конфлікту інтересів, зумовленого конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами чи організаціями, пов’язаними з науковою працею.

3. Етичні правила для редакторів
Члени редакційної колегії Вісника НАПН України несуть відповідальність за оприлюднення наданого рукопису, керуючись такими основоположними принципами:
3.1. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних та науковою значущістю пропонованої роботи.
3.2. Головний редактор не повинен мати власних інтересів щодо наукових праць, які він відхиляє чи приймає.
3.3. Головний редактор відповідає за рішення про те, які з поданих наукових праць будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу і дотримується юридичних засад, запобігаючи порушенню авторських прав і плагіату.
3.4. Головний редактор оцінює подану наукову працю виключно за її науковим змістом, незалежно від расової належності авторів, статі, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану тощо.
3.5. Головний редактор і члени редакційної колегії не повинні надавати інформацію про представлену в журнал наукову працю нікому, крім авторів та рецензентів.
3.6. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, членами редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди).
3.7. Головний редактор не повинен допускати до публікації представлену наукову працю, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
3.8. Наукова праця, у разі прийняття її до публікації, розміщується у відкритому доступі, авторські права зберігаються за авторами.
3.9. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії щодо розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виникнення конфліктної ситуації необхідно вживати всіх заходів для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.
3.10. Головний редактор, члени редакційної колегії мають забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. Якщо це необхідно, то при вирішенні питання про залучення нового рецензента, останній може бути поінформований про імена попередніх рецензентів.

 

* При підготовці Публікаційної етики Вісника НАПН України взято за основу Положення про етику наукових публікацій у загальнонауковому журналі «Вісник Національної академії наук України».