ОСВІТНІЙ ТЕХНОПАРК: ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

  • Тамара Михайлівна Сорочан Державий заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
Ключові слова: технопарк, освітній технопарк, інновації, якість освіти, концепція освітнього технопарку, технологія освітнього технопарку, науково-методичний супровід

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку освітніх технопарків як провайдерів інновацій, що забезпечують підвищення якості освіти. Актуальність проблеми зумовлена потребою в сучасній освіті нових підходів до обґрунтування засад і розроблення технологій, які б забезпечили її інноваційний розвиток, зорієнтований на якість як визначальний результат. У статті подано історичні аспекти й сучасний контекст інноваційного розвитку освіти України. Представлено огляд наукових праць, які висвітлюють різні аспекти діяльності технопарків у освіті. Охарактеризовано виставкову діяльність із представлення моделі освітнього технопарку. Акцентовано на внеску провідних учених Національної академії педагогічних наук України у розвиток зазначеної тематики. Уперше розроблено концепцію, технологію і науково-методичний супровід освітнього технопарку. Зокрема, зазначено, що освітній технопарк — це структура, яка надає власні ресурси та консультаційні послуги з метою підтримки інновацій в освіті, їх експертизи, наукового й економічного обґрунтування, технологічної розробки та супроводу практичного запровадження. У технопарку інноваційна ідея проходить кілька етапів розвитку і втілюється в інноваційний освітній продукт, що сприяє підвищенню якості освіти. Наголошено, що освітні технопарки можуть створюватися і функціонувати в наукових установах і закладах освіти різного типу й рівня, при громадських організаціях — там, де накопичено досвід проведення наукових досліджень і методичної роботи, впровадження наукових ідей та інновацій у практику освіти, підвищення кваліфікації і розвитку професіоналізму висококваліфікованих педагогічних і управлінських кадрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тамара Михайлівна Сорочан, Державий заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Боголіб, Т. (2008). Специфіка управління структурою організації в інноваційному ВНЗ. Рідна школа, (10), 16-18.

Драч, І.Є. (2012). Інноваційно-проектна діяльність у системі рейтингового оцінювання ВНЗ України. Науковий вісник Національного гірничого університету, (5), 126-131. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2012_5_25

Закон України «Про наукові парки». (2009, 25 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». (2011, 8 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

Кремень, В.Г. (ред.). (2021a). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В.Г. (2021b). Партнерський форум «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». Доповідь президента НАПН України, 9 лютого 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-1

Міністерство освіти і науки України. (2021, 24 червня). Національний технопарк з підвищення якості освіти: трансформація системи, розбудова НУШ, якість і доступність. https://bit.ly/3bTlIF1

Орлов, В., Петрашевська, А., Гуйгова, Ю., & Маслова, К. (2020). Економіка й управління національним господарством. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, (97), 40-46. http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-7

Присвітла, О.В. (2022). Роль технопарків у формуванні національної інноваційної системи. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, (124), 46-49. https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-7

Семиноженко, В. (2004). Технологічні парки в Україні: перший досвід формування інноваційної економіки. Економіка України, (1), 16-21.

Сорочан, Т.М. (ред.). (2006). Технопарк для вчителів (запровадження інновацій у навчально-виховний процес школи) : посібник. Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Луганськ: Знання.

Сорочан, Т.М. (2016). Технопарк (Research Park) — модель розвитку та впровадження інноваційних ідей. У Технології професійного розвитку педагогів : методичний порадник. Київ. https://bit.ly/3plsW7X

Сорочан, Т.М. (2018). Технології освіти дорослих у вимірі трансформації професіоналізму фахівців. У М.О. Кириченко, Л.М. Сергеєва (ред.), Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : колективна монографія (с. 82-102). Київ: Інтерсервіс. https://lib.iitta.gov.ua/721261/

Сорочан, Т.М. (2021). Науково-методичний супровід. У В.Г. Кремень (гол. ред.), Енциклопедія освіти (с. 637-638). 2-ге вид., допов. та перероб. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Юрінком Інтер.

Череп, А.В. (ред.). (2013). Інтеграція освіти, науки та бізнесу : монографія. Запоріжжя: ЗНУ.

International Association of Science Parks and Areas of Innovation. (2020, April). Strengthening the European Innovation Ecosystem via the enhanced involvement of Science Parks and other Areas of Innovation in the relevant EU strategies, policies and programmes. Position paper. https://bit.ly/3Pbbxci

Опубліковано
2022-07-15
Як цитувати
Сорочан, Т. М. (2022). ОСВІТНІЙ ТЕХНОПАРК: ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4148
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України