ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ І СУЧАСНА ВИХОВНА ПРАКТИКА

  • Любов Вікторівна Канішевська Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4190-1601
Ключові слова: Інститут проблем виховання НАПН України, особистісно орієнтована модель виховання, методологічні принципи виховання, національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, громадянське виховання, освіта дітей раннього і дошкільного віку, мистецька освіта

Анотація

У статті здійснено цілісний теоретико-прикладний аналіз науково-експериментальних досліджень Інституту проблем виховання НАПН України в контексті його структурної цілісності та можливого засвоєння сучасною виховною практикою. Розкрито зміст двох моделей виховання: навчально-дисциплінарної та особистісно орієнтованої. З метою сприяння становленню вихованця як різнобічної особистості було започатковано особистісно орієнтовану модель виховання як альтернативу навчально-дисциплінарній. Особистісно орієнтована модель виховання розгортається в системі методологічних принципів (гуманізму, цілісності, альтруїзму, наступності, культуровідповідності, природовідповідності, стимулювання життєвої творчої самодіяльності, соціально-педагогічного партнерства, міжсекторальної взаємодії) та в межах визначеної виховної проблематики: національно-патріотичне виховання як пріоритет держави; військово-патріотичне виховання як відповідь на вимоги сьогодення; громадянське виховання в контексті цивілізаційних викликів; мистецька освіта як стрижень виховання людини культури; позашкільна освіта: додаткові можливості для розвитку особистості дитини; освіта дітей раннього й дошкільного віку: доступність та якість у нових умовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Любов Вікторівна Канішевська, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Бех, І.Д. (1998). Особистісно зорієнтоване виховання : науково-методичний посібник. Київ: ІЗМН.

Бех, І.Д. (2006). Виховання особистості: сходження до духовності. Київ: Либідь.

Воронов, В.А., Гавриш, Н.В., Канішевська, Л.В., Піроженко, Т.О., Рейпольська, О.Д., & Сисоєва, С.О. (Укл.). (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. НАПН України. Київ: ФОП Ференець В.Б. https://bit.ly/2E3xuLJ

Гавриш, Н.В., Васильєва, С.А., & Рагозіна, В.В. (2021). Виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти різних типів : монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/729028/

Журба, К.О., Бех, І.Д., Докукіна, О.М., Федоренко, С.В., & Шкільна, І.М. (2019). Національно-культурна ідентичність у становленні підлітка : монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/718615/

Зубалій, М.Д., Остапенко, О.І., & Тимчик, М.В. (2019). Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни : методичні рекомендації Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/717997/

Комаровська, О.А., Миропольська, Н.Є., Ничкало, С.А., & Руденко, І.В. (2021). Виховання художніх цінностей учнів в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти : методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/729035/

Кремень, В.Г. (Ред). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Масол, Л.М., Комаровська, О.А., Базелюк, О.В., Рагозіна, В.В., & Муромець, В.Г. (2012). Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI столітті : аналітична доповідь. Київ: Аура Букс. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218790.locale=en

Мачуський, В.В., Бойко, А.Е., Вербицький, В.В., Корнієнко, А.В., & Литовченко, О.В. (2020). Модернізація організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти : методичний посібник (В.В. Мачуський, ред.). Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/723075/

Міністерство освіти і науки України. (2021, 12 січня). Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (33). https://bit.ly/3O4lrgo

Окушко, Т.К., Петрочко, Ж.В, Кириченко, В.І, Харченко, Н.В., Пащенко, О.В., & Сокол, Л.М. (2018). Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді у громадських об'єднаннях : методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/711696/

Остапенко, О.І., Зубалій, М.Д., & Тимчик, М.В. (2019). Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти : методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/717905/

Рейпольська, О.Д., Гудим, І.М., Зайцева, Л.І., Луценко, В.О., & Цвєткова, Г.Г. (2021). Освітнє середовище закладу дошкільної освіти: технології проєктування : навчально-методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/729031/

Харченко, Н.В., Окушко, Т.К., Шпиг, Н.О., Коновець, С.В., Сокол, Л.М., & Пащенко, О.В. (2021). Виховання громадянина-патріота: моделі соціального партнерства : методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/729049/

Шаповалов, Б.Б., & Діхтяренко, З.М. (2019). Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни : методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/718459/

Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Канішевська, Л. В. (2022). ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ І СУЧАСНА ВИХОВНА ПРАКТИКА. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4113
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України