УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

  • Віталій Григорович Панок Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1421-0554
  • Надія Вікторівна Лунченко Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4926-7115
Ключові слова: прикладна психологія, психологічна практика, психологічна служба у системі освіти, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, освітні реформи

Анотація

Діяльність Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи безпосередньо пов’язано зі створенням і діяльністю психологічної служби у системі освіти. Центр, як головна науково-методична організація психологічної служби, забезпечив її створення та ефективний розвиток протягом тридцяти років. Діяльність психологічної служби сприяла і продовжує сприяти реформуванню освітньої галузі на засадах дитиноцентризму, індивідуального та особистісного підходів, прогнозування і проєктування особистісного розвитку здобувачів освіти у складних умовах сучасного суспільного розвитку. Основними напрямами функціонування психологічної служби є: консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього процесу; просвітницька робота з підвищення психологічної культури в закладах освіти та в сім’ї; формування у здобувачів освіти орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я тощо. Розвиток психологічної служби істотно вплинув на збільшення обсягів підготовки фахівців психології у закладах вищої освіти. Активізовано наукові дослідження актуальних проблем соціальної і педагогічної практики, змісту, форм і методів професійної підготовки практичних психологів. За роки існування центру в країні побудовано унікальну систему взаємозв’язків між психологічною наукою, фундаментальною і прикладною психологією та психологічною і освітньою практикою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віталій Григорович Панок, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Надія Вікторівна Лунченко, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Бісікало, Л.Г., Задорожня, О.Г., Жук, Т.В., Ілляшенко, Т.Д., Каменщук, Т.Д., Копчинська, А.С., & Якимчук, Г.В. (2017). Психологічний супровід інклюзивної освіти : методичні рекомендації. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/709275/

Богданов, С.О., Гніда, Т.Б., Залеська, О.В., Лунченко, Н.В., Панок, В.Г., & Соловйова, В.В. (2017). Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір». Київ: «ГЛІФ Медіа». http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11847

Вієвський, А.М., Лепеха, К.І., Лунченко, Н.В., & Луценко, Ю.А. (2016). Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» : методичний комплекс (В.Г. Панок, ред.). Київ: Діалог Пресс. https://lib.iitta.gov.ua/711575/

Гніда, Т.Б., Горленко, В.М., Мороз, Р.А., Панок, В.Г., Романовська, Д.Д., Сосновенко, Н.В., & Ткачук, І.І. (2021). Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти : навчально-методичний посібник (В.Г. Панок, ред.) Київ: ДІА. https://lib.iitta.gov.ua/729074/

Горленко, В.М., Луценко, Ю.А., Острова, В.Д., Сосновенко, Н.В., & Ткачук, І.І. (2017). Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби (В.Г. Панок, ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/709623/

Горленко, В.М., Острова, В.Д., Сосновенко, Н.В., & Ткачук, І.І. (2018). Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : методичні рекомендації (В.Г. Панок, ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/minimumi.pdf

Квіт, С., & Єременко, О. (Ред.). (2021). Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік. https://bit.ly/3Qn9Zh4

Кремень, В.Г. (Ред.). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Максименко, С.Д., Кокун, О.М., & Панок, В.Г. (2021) Українське Лонгітюдне Дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів другої хвилі дослідження. Київ-Харків: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://doi.org/10.32631/uls2021

Міністерство освіти і науки України. (2018, 22 травня). Положення про психологічну службу у системі освіти України (509). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

Міністерство освіти і науки України. (2021, 16 липня). Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р. (1/9-363). https://bit.ly/3MOAw40

Панок, В.Г., & Лунченко, Н.В. (2018). Становлення психологічної служби системи освіти в контексті суспільних трансформацій в України. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Психологія», (58). https://doi.org/10.5281/zenodo.1450980

Панок, В.Г., & Мельник, А.А. (2017). Діяльність психологічної служби системи освіти у наданні допомоги постраждалим від збройного конфлікту на Сході України. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/706194/

Панок, В.Г., Обухівська, А.Г., Острова, В.Д., Сичевський, А.С., Лунченко, Н.В., & Федосєєва, І.В. (2016). Психологічна служба : підручний. Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/705662/

Цушко, І.І., Опалко, Г.П., Осипенко, Т.Л., Радчук, А.Ф., Богодухова, Н.В., Мед, В.Д., & Калінчук, Т.Д. (2015). Сучасні технології збереження здоров’я учнів: кращий досвід. Київ: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/705367/

Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Панок, В. Г., & Лунченко, Н. В. (2022). УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4117
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України