ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Світлана Миколаївна Іванова Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3613-9202
  • Тетяна Анатоліївна Вакалюк Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6825-4697
  • Ірина Сергіївна Мінтій Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3586-4311
  • Алла Віленівна Кільченко Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2699-1722
Ключові слова: інформаційно-цифрові технології, науково-педагогічні дослідження, оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень, наукометричні показники

Анотація

У статті представлено проміжні результати першого етапу прикладного наукового дослідження «Методика використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень» (2021-2023 рр.), що виконується працівниками відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти НАПН України. Описано наукометричні показники для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень у системі Google Scholar (Google Академія), електронних бібліотечних системах/інституційних репозитаріях, міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, вітчизняній інформаційно-аналітичній системі Бібліометрика української науки, Українському індексі наукового цитування, світових та вітчизняних системах рейтингування наукових установ і університетів, призначення цифрових ідентифікаторів наукового і науково-педагогічного працівника (ORCID iD, Publons, Scopus Author ID), основні складові е-портфоліо, сервіси програми Publish or Perish, функціональні можливості електронних наукових соціальних мереж ResearсhGate та Academia.edu, альтметричних сервісів та ін. Розглянуто сервіси інформаційно-цифрових систем, що можна використовувати для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень окремих наукових та науково-педагогічних працівників, підрозділів, наукових установ і закладів вищої освіти. Встановлено, що презентування і популяризація наукових досягнень є одним із найважливіших завдань наукової установи та університету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Світлана Миколаївна Іванова, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Тетяна Анатоліївна Вакалюк, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Сергіївна Мінтій, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Алла Віленівна Кільченко, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Білощицький, А.О., Кучанський, О.Ю., Діхтяренко, О.В., & Новицький О.В. (2020). Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень. Information Technologies and Learning Tools Інформаційні технології і засоби навчання, 75(1), 294-315. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3589

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Іванова, С.М., Вакалюк, Т.А., Мінтій, І.С., & Кільченко, А.В. (2021). Наукометричні показники оцінювання результативності педагогічних досліджень наукових установ та закладів освіти. Information Technologies and Learning Tools, 6(75), 289-308. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4656

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., & Пінчук, О.П. (2020). Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», (1), 27-36. https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).27-36

Вакалюк, Т.А, Спірін, О.М., Мінтій, І.С., Іванова, С.М., & Новицька, Т.Л. (2021). Наукометричні показники оцінювання результативності педагогічних досліджень науковців та науково-педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (60), 167-184. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-167-184

Вакалюк, Т.А., Іванова, С.М., & Кільченко, А.В. (2021). Електронне портфоліо як засіб відображення результатів науково-педагогічної діяльності викладачів ЗВО. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, (48), 53-58. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.53-58

Жабін, А.О. (2016). База даних Web of Science. Версія 5.22 : інструкція користувачу (Т.В. Добко, ред.). Київ: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. https://bit.ly/3ELrToA

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Кільченко, А.В. (2018). Використання бібліометричних і наукометричних систем для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень. In Інформаційні технології в освіті, науці й техніці (ІТОНТ-2018) : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 р. (с. 124-126). https://lib.iitta.gov.ua/711028/

Кільченко, А.В. (2021). Застосування програми Publish or Perish для оцінювання результативності науково-педагогічної діяльності. In Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (с. 63-70). Київ: Національна академія педагогічних наук України. https://lib.iitta.gov.ua/724632/

Костенко, Л.Й., Жабін, О.І., Копанєва, Є.О., & Симоненко, Т.В. (2014). Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : монографія (О.С. Онищенко, ред.). Київ: НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/kostenko.pdf

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. (2016, грудень). Цифрова адженда України — 2020 («Цифровий порядок денний» — 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Проект. https://www.slideshare.net/tsnua/ss-72226573

Міністерство освіти і науки України. (2012, 3 квітня). Про затвердження Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи (399). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-12

Міністерство освіти і науки України. (2018, 17 вересня). Методика оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи (1008). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-18

Міністерство освіти і науки України. (2021, 25 травня). Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до громадського обговорення. https://bit.ly/3OhF0S0

Мінтій, І.С., & Іванова, С.М. (2021). Огляд наукометричних баз Google Scholar та ORCID. In Звітна науково-практична конференція ІІТЗН НАПН України, присвячена 20-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (с. 63-65). Київ: ІІТЗН НАПН України. http://lib.iitta.gov.ua/724339/

Назаровець, М.А. (2016). Google академія для науковців : практичний посібник. Київ: ІІТЗН НАПН України. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/google_scholar.pdf

Національна академія наук України. (2017, 15 березня). Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України (75). https://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-180711-241-1.pdf

Новицька, Т.Л., & Новицький, С.В. (2020). Застосування відкритих систем ідентифікування ORCID та PUBLONS для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (55), 70-86. https://lib.iitta.gov.ua/723124/

Новицький, С.В. (2021). Загальні підходи до оцінювання результативності педагогічних досліджень з використанням інформаційно-цифрових технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (62), 46-53. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-46-54

Спірін, О.М., Іванова, С.М., Кільченко, А.В., & Новицька, Т.Л. (2020). Використання наукометричних баз даних і систем вебаналітики для моніторингу електронних наукових фахових видань. Інформаційні технології в освіті, (45), 18-30. https://doi.org/10.14308/ite000732

Тихонкова, І.O. (2017, 12 вересня). Можливості платформи Web of Science для науковця, викладача, адміністратора [Презентація]. Clarivate Analytics. https://bit.ly/3mNh7Wz

Український інститут майбутнього. (2019). Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. https://bit.ly/3xSufjD

Шостак, А.В. (2013). Опублікувати чи загинути. Професор Анна Віль Харцінг – розробник інтернет-ресурсу «Публікуйся або загинеш». Національна академія наук вищої освіти України. https://bit.ly/3xsmwaw

Яськова, Н.В. (2021). Про використання електронних соціальних мереж Researchgate та Academia.edu для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (62), 214-222. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-214-222

Batista, P., Campiteli, M., & Kinouchi, O. (2006). Is it possible to compare researchers with different scientific interests?. Scientometrics, (68), 179-189. https://doi.org/10.1007/s11192-006-0090-4

Egghe, L. (2006). Theory and practise of the g-index. Scientometrics, (69), 131-152. https://doi.org/10.1007/s11192-006-0144-7

International Institute for Management Development. (2021). World Digital Competitiveness Ranking 2021. https://bit.ly/3HnKokd

Sidiropoulos, A., Katsaros, D., & Manolopoulos, Y. (2006). Generalized h-index for Disclosing Latent Facts in Citation Networks. Computer Science, (1), 19. https://arxiv.org/abs/cs/0607066

Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Іванова, С. М., Вакалюк, Т. А., Мінтій, І. С., & Кільченко, А. В. (2022). ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4114
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали