ВІДДІЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ: НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

  • Петро Юрійович Саух Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
  • Микола Васильович Набок Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4789-932X
Ключові слова: Відділення вищої освіти НАПН України, вища освіта, інноваційні технології, інтернаціоналізація вищої освіти, конкурентоспроможність вищої освіти, університет світового класу, оптимізація мережі закладів вищої освіти, цифровізація, якість вищої освіти

Анотація

Здійснено аналіз діяльності Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, яка протягом всього періоду його існування спрямована на обґрунтування й науково-методологічний супровід модернізації вітчизняної системи вищої освіти на засадах світових досягнень та проривних практик освітнього й дослідницького простору. Окреслено основні стратегічні орієнтири та завдання, на вирішення яких скеровані основні зусилля членів Відділення та його установ. Розкрито найвагоміші досягнення наукових досліджень, які пов'язані з обґрунтуванням філософських засад модернізації вищої освіти, економіко-управлінських детермінант її розвитку; розбудовою системи державних стандартів вищої освіти на основі кваліфікаційних вимог і забезпечення відповідності змісту вищої освіти поточним і стратегічним цілям країни; підвищенням якості освіти в контексті євроінтеграції, урізноманітнення типів і форм надання освітніх послуг з урахуванням тенденцій розвитку та потреб сучасного ринку праці; впровадженням інноваційних технологій і дистанційного навчання, нових підходів SMART-спеціалізації та Індустрії 4,0 в освітні програми; інтернаціоналізацією науково-освітнього процесу тощо. Акцентовано на стратегічних цілях і завданнях Відділення, які мають бути вирішеними в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Зокрема це стосується практико-орієнтованих досліджень, пов'язаних із розробленням моделей і конкретних механізмів оптимізації мережі закладів вищої освіти, руху до університетів світового класу; побудови ефективної системи інтеграції вищої освіти, науки та виробництва, національного виховання й соціалізації студентської молоді; науковим обґрунтуванням концепції інтернаціоналізації вищої освіти як важливого фактору її конкурентоспроможності в умовах ситуації із загостренням тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Петро Юрійович Саух, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Микола Васильович Набок, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Василюк, А., & Дей, М. (ред.). (2019). Якість вищої освіти: теорія і практика : навчально-методичний посібник. НАПН України, Університет менеджменту освіти. Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. https://lib.iitta.gov.ua/717657/

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кабінет Міністрів України. (2022, 23 лютого). Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (286-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-р

Кевішас, Й., & Отич, О.М. (уклад.). (2019). Горизонт духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education : колективна монографія. Вільнюс: Zuvedra. https://lib.iitta.gov.ua/719526/

Кремень, В.Г. (ред.). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., & Саух, П.Ю. (2020). Освіта і наука — основа інноваційного людського розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-3

Луговий, В., & Петроє, О. (ред.). (2021). Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України в контексті імплементації концепції «Відкрита наука» : препринт (аналітичні матеріали). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-53-7

Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2021). Наукове забезпечення проєкту «Президентський університет». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-2

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2021). Вимірювання якості діяльності університетів через участь у світових (Shanghai, Times, QS) та національному рейтингах. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-5

Луговий, В., & Таланова, Ж. (ред.). (2020). Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020

Лук’яненко, Д.Г., & Антонюк, Л.Л. (ред.). (2019). Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у ХХІ столітті : монографія. Київ: КНЕУ. https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/32043

Міністерства освіти і науки України. (2021, 21 жовтня). Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки (1/9-558). https://bit.ly/3NwjRTz

Пономаренко, В.С., Клебанова, Т.С., & Гурьянова, Л.С. (ред.). (2021). Модели системного анализа в управлении экономическими процессами : монография. Харьков: ВШЭМ-ХНЭУ им. С. Кузнеца. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25931

Саух ,П.Ю., & Саух, І.В. (2021). Духовність у колесі життєвого балансу сучасної людини. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-14-2

Саух, П.Ю., Набок, М.В., Кізілов, О.І., & Кузіна, І.І. (2021). Якість вищої освіти очима студентів. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-5

Саух, П.Ю. (2020). Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти: рух до створення університетів світового класу. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https:// doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-7

Саух, П. (2021a). Вища освіта: портрет без фантазій і прикрас. Вища освіта України, (1), 13-19.

Саух, П. (2021b). Розвиток критичного мислення як провідний тренд сучасного освітнього процесу. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, (2), 7-15. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2.1

Таланова, Ж.В. (ред.). (2021). Теоретичне обґрунтування політики і механізмів забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах в контексті в контексті євроінтеграції : препринт (аналітичні матеріали). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-54-4

Ogrodzka-Mazur, E., & Saukh, P. (2020). Contemporary Polish and Ukrainian academic youth: A portrait without ornaments. A comparative analysis. The New Educational Review, 62(4), 11-23. https://doi.org/10.15804/tner.2020.62.4.01

Sydorenko, V.V., Popova, A.B., Rehesha, N.L., Sinenko, O.O., Trynko, O.I. (2021). Competence-Oriented Models of Professional Development of Specialists in the Context of Sustainable Education. Studies of Applied Economics, 39(9). https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5785

Опубліковано
2022-05-10
Як цитувати
Саух, П. Ю., & Набок, М. В. (2022). ВІДДІЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ: НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4125
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України