ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ: ГЕНЕТИКО-КРЕАТИВНИЙ ДИСКУРС

  • Сергій Дмитрович Максименко Національна академія педагогічних наук України; Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3592-4196
Ключові слова: генетична психологія, особистість, генетико-креативний метод

Анотація

В статті розглядаються актуальні проблеми методологічного забезпечення фундаментальних та прикладних психологічних досліджень, спрямованих на вирішення нагальних потреб сучасного суспільства. Шляхи розвитку психологічної науки розглядаються в парадигмі генетичної психології, методологічний потенціал якої дозволяє осмислити, виявити та сформувати нові підходи до організації психологічного дослідження, утвердити справжні критерії евристики та практичну ефективність психологічного знання в галузі психологічного дослідження. Ці завдання конкретизуються крізь призму нового бачення проблем особистості, як реального предмета психологічного дослідження, що потребує серйозного методологічного осмислення з метою визначення сутності, джерел і факторів розвитку особистості. Пропонуються способи розробки інструментів та методів дослідження емпіричних даних, встановлюються методологічні парадигми, окреслюються шляхи аналізу та експериментування, які дозволять досягти нових обріїв розуміння походження психічної реальності. Обґрунтовується генетико-психологічний погляд на особистість, розуміння її як унікальної цілісності, що саморозвивається, саморегулюється і є носієм довічного вселюдського духу. Розглядаються положення генетико-креативного методу, що має на меті вивчення цілісної особистості і є методологічно-рефлексивним вираженням підвалин теоретичної позиції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Дмитрович Максименко, Національна академія педагогічних наук України; Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення психології та спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України; директор Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Балл, Г.О. (2013). Взаємодія гуманітарної та природничонаукової традицій в опрацюванні категорії особистості у психології. Психологія і особистість, (1), 6-20. https://doi.org/10.33989/2226-4078.2013.1.148577

Выготский, Л.С. (1982). Собрание сочинений. Том 1. Вопросы теории и истории психологии (А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевский, ред.). Москва: Педагогика.

Кремень, В.Г. (2018). Філософія людиноцентризму в освітньому просторі : монографія. 3-є вид. Київ: Товариство «Знання» України.

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., & Саух, П.Ю. (2020). Освіта і наука — основа інноваційного людського розвитку: Пропозиції НАПН України до Стратегії людського розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-3

Костюк, Г.С. (1969). Принцип развития в психологии. In Е.В. Шорохова (ред.), Методологические и теоретические проблемы психологии (с. 118-159). Москва: Наука.

Костюк, Г.С. (1989). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ: Радянська школа.

Максименко, С.Д. (1998). Основи генетичної психології. Київ: НПЦ Перспектива.

Максименко, С.Д. (2002). Розвиток психіки в онтогенезі : монографія у 2 т. Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. Київ: Форум.

Максименко, С.Д., Клименко, В.В., & Толстоухов, А.В. (2010). Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості. Київ: Видавництво Європейського університету.

Максименко, С.Д. (1990). Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. Київ: НДІП.

Максименко, С.Д., & Яланська, С.П. (2021). Генетико-креативний підхід: діяльнісне опосередкування особистісного розвитку : монографія. Київ: «Видавництво Людмила». http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9389

Максименко, С.Д. (2021a). Психогенетичний потен-ціал особистості : монографія у 2 т. Київ: «Видавництво Людмила».

Максименко, С.Д. (2021b). Теоретико-методологічні засади психологічного проектування, розвитку, самоздійснення особистості дитини: майбутнє нації необхідно вирощувати: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-5

Папуча, М.В. (2019). Психологічні механізми становлення особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології, (2), 266-277. https://lib.iitta.gov.ua/723821/

Allport, G.W. (1960). Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality. Yale University Press.

Maksymenko, S.D. (2021). Genetic principles of creative personality confident as a propulsion of mental development : monograph. Ottawa: Accent Graphics Communications and Publishing / Glasgow: Society for the support of publishing initiatives and scientific Limited.

Sternberg, R.J. (2021). Adaptive Intelligence: Surviving and Thriving in Times of Uncertainty. Cambridge University Press.

Vygotsky, L.S. (1987). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Problems of General Psychology, Including the Volume Thinking and Speech (R.W. Rieber, A.S. Carton, Eds.). Springer, Boston, MA.. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1655-8

Опубліковано
2022-02-21
Як цитувати
Максименко, С. Д. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ: ГЕНЕТИКО-КРЕАТИВНИЙ ДИСКУРС. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4105
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України