ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗВИТКУ, САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ: МАЙБУТНЄ НАЦІЇ НЕОБХІДНО ВИРОЩУВАТИ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.

  • Сергій Дмитрович Максименко Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3592-4196
Ключові слова: особистість, генетико-креативний метод, творчість, генетична психологія, цифровізація

Анотація

У сучасних умовах розвитку суспільства конкурентоздатною є креативна особистість дитини, яка здійснює творчу діяльність, саморозвивається. Розкрито можливі шляхи розвитку особистості дитини через призму генетичної психології, зокрема, генетико-креативного підходу. Представлено основні механізми творчості. Наукове дослідження психології особистості як дійсного (а не уявного лише) предмету вивчення, як унікальної, неповторної і цілісної системи, єдності, є одним із вагомих напрямів у цифровізації. Сучасна наука не має головного — методу, який був би адекватним цьому предмету. Метод виступає центральною ланкою всієї проблеми психології особистості, оскільки він є не лише засобом отримання наукових емпіричних фактів, а й засобом втілення наукового знання та способом його існування і зберігання. Мета генетичної психології людини — вивчити умови, у яких процес перетворення змісту і форм власних психічних явищ, станів свідомості і способів дій зможе досягти такого рівня досконалості психічних механізмів діяльності, на якому виникає здатність робити відкриття чи винаходи, створювати художні образи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Дмитрович Максименко, Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України; директор Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2017). Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць, VII(44). https://lib.iitta.gov.ua/710105/

Литвинчук, Л.М. (2016). Проблема анозогнозії наркологічних хворих як фактор виявлення закономірностей процесів реабілітації та ресоціалізації. Актуальні проблеми психології, 14(11), 38-49. https://lib.iitta.gov.ua/708978/

Максименко, С., Максименко, К., & Ірхін, Ю. (2020). Системність психіки людини і психології навчання. Проблеми сучасної психології, (50), 146-166. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.146-166

Максименко, С., Ткач, Б., Литвинчук, Л., & Онуфрієва, Л. (2019). Нейропсихолінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами. Психолігвістика, 26(1), 246-264. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-246-264

Максименко, С.Д. (2017). Генетична психологія учіння людини : монографія. Київ: Видавничий Дім «Слово». https://lib.iitta.gov.ua/709727/

Максименко, С.Д. (Ред.). (2016). Особистість в умовах кризових викликів сучасності : матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року). Київ. https://lib.iitta.gov.ua/704987/

Максименко, С.Д. (Ред.). (2020). Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності : збірник наукових праць. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/720332/

Максименко, С.Д. (Ред.). (2020). Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31 березня 2020 року). Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/720724/

Максименко, С.Д. (Ред.). (2020). Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи : збірник тез наукових доповідей круглого столу, присвяченого 75-річчю створення Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Київ, 24 листопада 2020 року). Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/722535/

Максименко, С.Д., & Лысенко, А.С. (2020). Проблема виртуальной зависимости у подростков. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология, 11(2), 256-267. https://bit.ly/3doQHGF

Максименко, С.Д., Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В., Бендерець, Н.М., & Шевченко, А.М. (2020). Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-10

Максименко, С.Д., Кокун, О.М., & Тополов, Є.В. (2011). Адаптація психодіагностичних методик: шкала досвіду агресивних впливів, шкала професійної автономності та шкала професійної мобільності. Практична психологія та соціальна робота, (3), 25-31. https://lib.iitta.gov.ua/1662/

Максименко, С.Д., Костюк, О.В., Максименко, К.С., Немеш, О.М., & Луньов, В.Є. (2020), Мультилінгвістичний дискурс невротизацій майбутніх лікарів : монографія (С.Д. Максименко, ред.). Київ: Видавництво Людмила.

Максименко, С.Д., Максименко, К.С., Литвинчук, Л.М., & Немеш, О.М. (2020). Тенденції та динаміка мотиву діяльності медичного персоналу середньої ланки на різних етапах професійного становлення. Психологічне здоров’я, (2). https://doi.org/10.32689/2663-0672-2020-2-5-40-60

Максименко, С.Д., Руденко, Я.В., Кушнєрьова, А.М., & Невмержицький, В.М. (2021). Психічне здоров’я особистості : навчальний посібник. Київ: Видавництво Людмила.

Максименко, С.Д., & Губенко, О.В. (2018). Досвід реалізації генетико-моделюючого методу в дослідженні психологічних механізмів наукового відкриття (на прикладі історії створення теорії відносності). Актуальні проблеми психології, 14(1), 199-209. https://lib.iitta.gov.ua/714315/

Максименко, С.Д., Кісарчук, З.Г., Омельченко, Я.М., & Лазос, Г.П. (2017). Психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам. In В.П. Садковий, О.В. Тімченко (Заг. ред.), Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія (с. 351-368). Xарків: ФОП Мезіна В.В. https://lib.iitta.gov.ua/711304/

Павлюк, М.М., & Шепельова, М.В. (2020). Сучасні психологічні технології надання психологічної допомоги сім’ям постраждалих у подоланні складних життєвих обставин : практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/723398/

Піроженко, Т.О., & Хартман, О.Ю. (2020). Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в ігровій та навчальній діяльності в освітній системі «Радість розвитку»: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 лютого 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-1

Слюсаревський, М.М., Найдьонова, Л.А., & Вознесенська, О.Л. (Наук. ред.). (2020). Досвід переживання пандемії COVID-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка : матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 року «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 року «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії covid-19 і карантину». Київ. https://lib.iitta.gov.ua/721663/

Усамітнення та самотність в житті особистості : збірник тез за матеріалами круглого столу (on-line, 24 квітня 2020 р.). (2020). Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». https://lib.iitta.gov.ua/720390/

Maksymenko, S. (2015). Genesis of Personality Existence : monograph. Montreal: Accent Graphics Communications.

Maksymenko, S. (2020). Genetic psychology: problems and perspective (basics of concept). Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 40(4), 27-33. https://farplss.org/index.php/journal/article/view/720

Maksymenko, S., Kokun, O., Korobeynikov, G., Cynarski, W.J., Korobeinikova, L., Serdiuk, L., Adyrkhaiev, S., Adyrkhaieva, L., Nikonorov, D., & Smoliar, I. (2021). Features of the components of students’ psychophysiological readiness to work as teachers. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 21(2), 11-18. https://doi.org/10.14589/ido.21.2.3

Maksymenko, S., Nemesh, O., Maksymenko, K., & Nabochuk, A. (2020). Psychological Peculiarities of Understanding by Students Internet Texts. Psycholinguistics, 28(1), 187-213. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-187-213

Maksymenko, S.D., & Kokun, O.M. (2019). Principles of website design for professional psychological diagnosis in different specialities. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 284-292. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2963

Опубліковано
2021-12-20
Як цитувати
Максименко, С. Д. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗВИТКУ, САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ: МАЙБУТНЄ НАЦІЇ НЕОБХІДНО ВИРОЩУВАТИ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-5
Розділ
Загальні збори НАПН України