ОСВІТНЯ СФЕРА — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Олена Василівна Гаращук Державна служба якості освіти України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5572-5357
  • Віра Іванівна Куценко Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3102-0744
Ключові слова: освітня сфера, якість освіти, інновації, соціально-економічний розвиток, цивілізація, конкурентоспроможність, сталий розвиток, соціальна стабільність

Анотація

Розглянуто актуальні теоретико-методологічні, методичні та практичні питання ролі освіти в забезпеченні сталого розвитку та досягнення соціальної стабільності в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються як в Україні, так і у світі загалом. Це видається важливим, адже в нашій країні нині є багато нових загроз, що зумовлює необхідність виявлення чинників, які можуть мати на них вплив передусім у сенсі пом’якшення. У зв’язку з цим досліджуються проблеми, пов’язані з виявленням та розкриттям факторів, які впливають як позитивно, так і негативно на забезпечення зростання соціальної стабільності та сталого розвитку, зокрема соціально-виробничого, інноваційно-технологічного, природно-техногенного характеру в умовах здійснення глибоких трансформаційних процесів. Серед чинників, які характеризують та обумовлюють соціально-стабільне середовище, важливе значення також мають чисельність населення, рівень урбанізації, стан розвитку виробничої та соціальної інфраструктури тощо. Водночас велику роль відіграє взаємодія різних факторів, чому сприяє їх динамізм, результативність та гармонізація. Зазначене має бути метою державної політики, спрямованої на досягнення взаємодії процесів суспільного споживання і відновлення природних ресурсів, на гармонійне співвідношення економічних, соціальних та екологічних цілей і потреб задля подолання як зовнішніх, так і внутрішніх загроз. У досягненні сталого розвитку особливе значення належить освітній сфері, яка є важливим фактором забезпечення соціальної стабільності. Заразом особлива увага в контексті освітньої сфери як чинника, що здійснює важливий вплив, приділяється інноваційним технологіям, людському та іншим видам капіталів. У рамках дослідження різних аспектів освітньої сфери також розглядаються практичні підходи до формування соціальної політики, направленої на успішне вирішення сучасних проблем розвитку цивілізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Василівна Гаращук, Державна служба якості освіти України, м. Київ, Україна

доктор економічних наук, професор, начальник відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, м. Київ, Україна

Віра Іванівна Куценко, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Андрущенко, В. (2020). Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства. Вища освіта України, (4), 5-12.

Бакіров, В., Зиман, З., & Холін, Ю. (2005). Висока якість освіти — вимога часу. Вища освіта України, (1), 15-20.

Білан, О.С. (2020). Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення вартості компанії. Причорноморські економічні студії, (54), 75-79. https://doi.org/10.32843/bses.54-11

Блауг, М. (1994). Экономическая мысль в ретроспективе. Москва: Дело Лтд.

Винничук, Р. (2020). Природа креативності та її роль в освітньому процесі. Вища школа, (10), 47-58.

Головченко, Г.О. (2019). Тенденції розвитку медіаосвіти в Канаді. Педагогіка і психологія, (1), 77-86.

Грицаєнко, М.І. (2021). Роль соціального капіталу аграрного підприємства в імплементації засад корпоративної соціальної відповідальності. Економіка АПК, (5), 17-30. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105017

Гришова, І., & Гришова, Р. (2020). Державна політика стійкого розвитку в контексті циркулярної моделі економіки. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (23 жовтня 2020 р., м. Тернопіль), 45-47.

Кицюк, І.В. (2020). Корпоративна соціальна відповідальність та конкурентні переваги бізнесу в глобальному економічному середовищі. Держава та регіон. Серія «Економіка та підприємництво», (2), 15-20. https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-2-2

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., & Саух, П.Ю. (2020). Освіта і наука — основа інноваційного людського розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-3

Куценко, В., Гаращук, О., & Топчій, О. (2019). Соціальна безпека — домінанта національних інтересів країни в контексті сталого розвитку (концептуальний підхід). Економіка природокористування і сталий розвиток, (6), 13-19. https://doi.org/10.37100/2616-7689/2019/6(25)/2

Огнев’юк, В.О. (2003). Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Київ: Знання України.

Організація Об’єднаних Націй. (2015). Цілі Сталого Розвитку. UNDP Україна. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

Президент України. (2021, 11 серпня). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року» (347/2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021

Савченко, В., & Маклюк, О. (2021). Знаннєвий пріоритет у розвитку економіки як один із факторів сучасної освіти. Вища школа, (5), 51-64.

Сокур, М.І., Шмандій, В.М., Бабець, Є.К., Білецький, В.С., Мельнікова, І.Є., Харламова, О.В., & Шелудченко, Л.С. (2020). Екологічна безпека та економіка : монографія. Кременчук: ПП Щербатих О.В.

Стілл, А.В. (2021). Теоретичні основи забезпечення соціально-економічної безпеки на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід, (18), 120-124. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.18.5

Черняк, Д., & Кадлубович, Т. (2021). Соціально-гуманітарна освіта та виклики сьогодення. Вища школа, (1-2), 97-106.

Шумпетер, Й.А. (2011). Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу (В. Старко, пер. з англ.). Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Гаращук, О. В., & Куценко, В. І. (2021). ОСВІТНЯ СФЕРА — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-3
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України