ПРО ПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 жовтня 2021 р.

  • Микола Олексійович Кириченко Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1756-9140
Ключові слова: змішане навчання, університет, підготовка фахівців, підвищення кваліфікації, цифрові технології, цифрові інструменти, модель «перевернутого навчання», єдина освітньо-цифрова екосистема, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, моніторинг

Анотація

У доповіді представлено реалізацію змішаного навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, що зумовлено пріоритетними завданнями формування інноваційного середовища підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Зосереджено увагу на впровадження он-лайн технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в Університеті з відповідними методичними підходами та моделями. Розглянуто складові організації освітнього процесу: організаційну (нормативна база, технологічне забезпечення, матеріально-технічна база, створення цифрових робочих місць, опанування викладачами та здобувачами освіти цифровими технологіям, оволодіння науково-педагогічними працівниками необхідними компе-тентностями, створення контенту курсів та навчальних дисциплін); методичну (модель «перевернутого навчання», використання он-лайн курсів, навчально-методичне забезпечення, авторські курси, академічна мобільність); технологічну (навчальні платформи, цифрові інструменти). Проаналізовано підготовку та підвищення кваліфікації фахівців в умовах змішаного навчання в системі формальної, неформальної та інформальної освіти шляхом створення єдиної освітньо-цифрової екосистеми. Охарактеризовано організацію підвищення кваліфікації в «Українському відкритому університеті», що реалізується на основі хмарних технологій в системі неформальної освіти. Представлено результати моніторингу ключових показників освітнього середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Микола Олексійович Кириченко, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософії, доцент, ректор Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Міністерство освіти і науки України (2020). Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. https://cutt.ly/3Tmdo2E

Національна академія педагогічних наук України. (2020). Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. http://naps.gov.ua/ua/activities/research/mon23/

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». (2020, 18 березня). Стратегія розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до 2024 року (01-01/172). https://cutt.ly/PR1DJQO

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». (2021, 16 лютого). Звіт ректора Університету менеджменту освіти Кириченка М.О. «Про роботу за 2020 рік та завдання на наступний рік». https://cutt.ly/GR1Fou5

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». (2020, 12 лютого). Звіт ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Кириченка М.О. за роботу колективу Університету у 2019 році та завдання і плани розвитку на майбутнє. https://cutt.ly/IR1Fcns

Кремень, В.Г. (2021). Педагогічна специфіка освіти дорослих. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-6

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., Базелюк, Н.В., & Базелюк, О.В. (2019). Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 73(5), 264-283. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3366

Саух, П.Ю. (2020). Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти: рух до створення університетів світового класу. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України». Вісник Національної академії педагогічних наук України 2(2). https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/108/139

Саух, П.Ю. (2020). Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти: рух до створення університетів світового класу. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-7

Ничкало, Н.Г., & Прокопенко, І.Ф. (ред.). (2020). Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків: ФОП Бровін О.В. https://cutt.ly/YR1J7QQ

Опубліковано
2021-11-15
Як цитувати
Кириченко, М. О. (2021). ПРО ПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 жовтня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-2
Розділ
Засідання Президії НАПН України