ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА СЕЛФІ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ПОЗИТИВИ ТА НЕГАТИВИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Андрій Гаррієвич Шевцов Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7307-7768
  • Вікторія Анатоліївна Гупаловська Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-5994-2102
Ключові слова: селфі-активність, самопрезентація, самоставлення, психологічне благополуччя, сексуальне благополуччя

Анотація

У доповіді проаналізовано феномен селфі як наслідок поступового збільшення соціальної дистанції між людьми, відповідного перенесення реального життя у віртуальний простір і вибуху так званого «кліпового мислення», коли лайки та світлини заміняють глибші форми комунікації, притаманні старим формам епістолярного жанру. Описано також емпіричне дослідження певних особливостей самоставлення та нарцисизму студентської молоді, які проявляються через наявність або відсутність селфі-активності. Виявлено, що серед українського студентства селфіманія не отримала загрозливих розмірів, як це засвідчують зарубіжні дослідження, хоча і має певні негативні наслідки для особистісного стану. З’ясовано, що в цілому певна адаптивна селфі-активність студентів (до 10 світлин на тиждень) з викладенням їх у соціальних мережах не є шкідливою, навпаки, сприяє зниженню соціальної ізольованості, особливо в умовах переважання віртуальних контактів в часи вимушеного карантину. Проаналізовано позитивні аспекти селфі-активності (можливість самореалізації, покращення матеріального становища, один із засобів досягнути соціального успіху, популярності; можливість для самовираження, пізнання себе, підвищення самооцінки; розвиток творчого потенціалу; спілкування без меж, спосіб познайомитися з іншими) та негативні (селфі-адикція, заохочення духовної ліні, плекання поверховості, удавана само-реалізація, подоба осмисленості, оманливе благополуччя, розвиток селфізму, відмова від реального спілкування, зниження самооцінки, фальшиве «Я», залежність від «лайків», психотравматичні епізоди, Інтернет-булінг, секстинг, харасмент). Феномен селфі в сучасних умовах усе більше пов’язаний із особистісним та сексуальним благополуччям. Зазвичай сексуальне благополуччя природно розглядати в контексті парних стосунків чи взаємодій. Однак, у віртуальному середовищі «парна взаємодія» відбувається з кожним, хто розглядає представлене на всезагальний огляд зображення в соцмережах з метою отримання позитивної реакції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Ажимова, Л.В. (2012). Жан Бодрийяр о феномене массовых коммуникаций в обществе потребления. Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, (3), 101-110. https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/c44/12-03.pdf

Бриль, М.М. (2016). Селфі як соціально-психологічне явище. Актуальні проблеми психології, І(44), 62-67. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i44/14.pdf

Голубь, О.В. (2012). Я-концепция как экзистенциальное ядро личности, обеспечивающее ее внутреннюю самоорганизацию и саморегуляцию. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия «Естественные науки», (1), 94-100. https://cutt.ly/wbuYSri

Гринькова, Е.А. (2015). Селфи — взгляд на историю культурного феномена. Современные научные исследования и инновации, (1, Ч. 3). https://web.snauka.ru/issues/2015/01/40930

Дьяков, A.B. (2008). Жан Бодрийяр: Стратегии «радикального мышления». Санкт-Петербург: Издательства Санкт-Петербургского Университета.

Калька, Н.М. (2015). Феномен селфі як спосіб презентації «Я» у віртуальному просторі. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна, (2), 156-164. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2015_2_19

Кон, И.С. (1978). Открытие «Я». Москва: Политиздат.

Костенко, В. (2017). Відкритий позаурочний захід «Популярність селфі: плюси і мінуси». ВПУ № 7 м. Кременчука. Взято 12 березня 2021 р. з https://cutt.ly/Cned3im

Кононенко, А.О., & Кононенко, О.І. (2017). Психологічна природа селфі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1(4), 64-69. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/913

Лабунская, В.А. (2010). «Видимый человек» как социально-психологический феномен. Социальная психология и общество, 1(1), 26-39. https://psyjournals.ru/social_psy/2010/n1/34184.shtml

Макаренко, Н.М., & Павленко, А.Г. (2017). Селфі як форма самопізнання. Проблеми сучасної психології, (37), 207-216. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2017_37_20

Погонцева, Д.В., & Гринькова, Е.А. (2014). Selfie — как способ самопрезентации музыкантов и не музыкантов. Психология, социология и педагогика, (4). https://psychology.snauka.ru/2014/04/2974

Полупан, В.В. (2016). Селфізм і селфіманія. In А.Є. Конверський (голова редкол.), Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету — 2016» (с. 124-125). Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». https://cutt.ly/UnekbqC

Райгородский, Д. (2007). Психология самосознания : хрестоматия. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М».

Сарджвеладзе, Н.И. (1982). Исследование связи между социальным сходством и притяжением в зарубежной социальной психологии. Психологический журнал, 3(2), 147-151.

Соколов, Б.Г. (2015, 31 марта). Попытка приручить другого. Санкт-Петербургский университет, (3), 11-13. http://journal.spbu.ru/wp-content/uploads/jfiles/03-2015-03.pdf

Столин, В.В. (1983). Самосознание личности. Москва: МГУ.

Худ, Б. (2015). Иллюзия «Я», или Игры, в которые играет с нами мозг. Москва: Эксмо.

Чхартишвили, Ш.Н. (1975). Установка и сознание. Тбилиси: Мецниереба.

Шевченко, З.В. (уклад.). (2013-2021). Словник ґендерних термінів. http://a-z-gender.net/ua/

Шутенко, Е.Н. (2012). Развитие самосознания личности как проблема психологической теории и практики. Знание. Понимание. Умение, (1), 196-204. https://cutt.ly/nnejWxk

Щербатюк, В.В. (2018). Селфі як засіб репрезентації ціннісної спрямованості особистості. Актуальні проблеми психології, ХІ(17), 273-289. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i17/21.pdf

Duval, S., & Wicklund, R.A. (1972). A Theory of Objective Self Awareness. New York: Academic Press.

Fox, J., & Rooney, M. (2015). The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men’s use and self-presentation behaviors on social networking sites. Personality and Individual Differences, 76, 161-165. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.017

Gabriel, M., Critelli, J., & Ee, J. (1994). Narcissistic Illusions in Self-Evaluations of Intelligence and Attractiveness. Journal of Personality, 62(1), 143-155. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1994.tb00798.x

Rutledge, P. (2015, September 23). Understand Your Brain to Avoid Selfie Accidents. Dr. Pam Rutledge | Media Psychology. https://www.pamelarutledge.com/understand-your-brain-to-avoid-selfie-accident/

Rutledge, P. (2021, May 16). Sharing Selfcare on Instagram. Dr. Pam Rutledge | Media Psychology. https://www.pamelarutledge.com/sharing-self-care-on-instagram/

Sorokowski, P., Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A., & Pisanski, K. (2015). Selfie posting behaviors are associated with narcissism among men. Personality and Individual Differences, 85, 123-127. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.05.004

World Health Organization. (1975). Education and treatment in human sexuality: the training of health professionals. Report of a WHO meeting. https://apps.who.int/iris/handle/10665/38247

Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Шевцов, А. Г., & Гупаловська, В. А. (2021). ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА СЕЛФІ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ПОЗИТИВИ ТА НЕГАТИВИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-12
Розділ
Методологічний семінар НАПН України