КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Сергій Вікторович Савченко Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Україна http://orcid.org/0000-0003-4118-6756
  • Олена Леонідівна Караман Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8541-9972
Ключові слова: кіберсоціалізація, молодь, інформаційна війна, медіапростір, соціально-педагогічний супротив

Анотація

У доповіді розкрито сутність та особливості кіберсоціалізації молоді в умовах інформаційної війни Росії проти України. Встановлено, що кіберсоціалізація — це новітній тип соціалізації особистості, процес розвитку та якісних змін самосвідомості особистості, що відбувається під впливом сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Зроблено висновок щодо необхідності цілеспрямованого впливу на кіберсоціалізацію молоді з метою супротиву інформаційній війні Росії проти України. Наведено досвід реалізації проєкту «Університетська телерадіостудія як засіб формування українського молодіжного медіапростору регіону» в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Баришполець, О.Т., Голубєва, О.Є., Климчук, Н.В., Мироненко, Г.В., Найдьонова, Л.А., Різун, В.В., Сергійчук, Г.В., Стерденко, С.М., Стрільчук, О.М., & Череповська, Н.І. (2009). Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навчально-методичний посібник (Л.А. Найдьонова, О.Т. Баришполець, ред.). Київ: Міленіум. http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-osobystosti-sotsialn/

Городецька, О. (2018). Вплив медіа-інформаційних технологій на процес соціалізації дітей дошкільного віку. Нова педагогічна думка, (3), 166-169. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_3_37

Зінчина, О. (2017). Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 39, 332-339. https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/10283

Іванов, В.Ф., & Волошенюк, О.В. (ред.-упор.). (2012). Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник (В.В. Різун, наук. ред.). Київ: Центр вільної преси. https://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf

Кіндрат, І.Р. (2013). Вплив сучасного медіа-простору на формування світоглядних уявлень дитини дошкільного віку. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (13), 94-101. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13%283%29__15

Конах, В.К. (2015). Виникнення та еволюція поняття «медіапростір» у науковій думці. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія, (2), 112-129. https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/689

Курило, В.С., Савченко, С.В., & Караман, О.Л. (2018). Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України : монографія. Київ: Талком.

Курило, В.С. (2019). Медіасоціалізація як складник соціалізації особистості в інформаційному суспільстві. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (1, ч. 1), 83-89. https://doi.org/10.12958/2227-2844-2019-1(324)-1-83-89

Лещук, Г. (2014). Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків. Молодь і ринок, (3), 76-80. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_3_17

Маклюэн, Г.М. (2003). Понимание медиа: внешние расширения человека (В. Николаева, пер. с англ.). Москва; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле».

Матвійчук, М.М. (2014). Формування медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ.

Наумова, М. (2011). Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, (13), 86-92. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2011_13_16

Петрунько, О. (2010). Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі : монографія. Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс».

Семчук, С.І. (2011). Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, Умань.

Тадаєва, А.В. (2016). Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі. (Дис. канд. пед. наук). Харківська державна академія культури, Харків.

Hota, M., & McGuiggan, R. (2005). The Relative Influence of Consumer Socialization Agents on Children and Adolescents — Examining the Past and Modeling the Future. In K.M. Ekstrom, H. Brembeck (Eds), E — European Advances in Consumer Research, 7 (pp. 119-124). https://www.acrwebsite.org/volumes/13831/eacr/vol7/E-07

Shahid, M. (2013). Role of media in political socialization of young generation. American Based Research Journal, 2(1), 56-61.

Опубліковано
2021-04-15
Як цитувати
Савченко, С. В., & Караман, О. Л. (2021). КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-4
Розділ
Методологічний семінар НАПН України