РОЗВИТОК РІДНОМОВНОЇ І БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Досвід відзначення Міжнародного дня рідної мови під егідою Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України

  • Мирослава Петрівна Вовк Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
  • Кирил Васильович Котун Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3661-6689
Ключові слова: рідномовна освіта, багатомовна освіта, Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», культуровідповідність, мовне розмаїття, освіта упродовж життя

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність збалансованого розвитку багатомовної і рідномовної освіти з метою збереження і примноження мовного розмаїття, аксіокультурного розвитку кожної особистості, яка повинна мати чітку національно свідому і полікультурно толерантну світоглядну позицію. Узагальнено законодавчо-нормативні засади розвитку рідномовної освіти України з урахуванням документів ЮНЕСКО та України. Висвітлено досвід проведення за ініціативи Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних наук України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України щорічного вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку» до Міжнародного дня рідної мови ЮНЕСКО 21 лютого. Узагальнено місію Кафедри ЮНЕСКО в об’єднанні громадськості, освітян, науковців у напрямі забезпечення збалансованого розвитку багатомовної і рідномовної освіти в Україні. Визначено перспективи утвердження рідномовної освіти в Україні на законодавчо-регулятивному і організаційно-педагогічному рівнях.
Окреслені перспективи розвитку рідномовної і багатомовної освіти створюють підвалини для утвердження принципів гуманізму, культуроцентризму, полікультурності, поваги до «спадщинних» мов, які функціонують у суспільстві, а отже — до етнічного різноманіття, мовної диференціації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Вовк, М., & Котун, К. (2020). Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку. Вісник Кафеди ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». UNESCO Chair Journal «Lifelong Professional Education in the XXI Century», (1), 73-83. https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.73-83

Вовк, М.П. (2019). Рідномовна освіта як чинник збереження миру. In В.Г. Кремень, В.П. Коцур, Н.Г. Ничкало, & Ф. Шльосек Ф. (ред.), Освіта для миру = Edukacja dla pokoju (с. 486-500). Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». https://cutt.ly/Izp7lOF

Вовк, М.П., & Ходацька, О.М. (2018, 27 березня). Рідномовні обов’язки: діалогічна взаємодія науковців, освітян і громадських діячів. Справи сімейні, (3), 30-32. https://cutt.ly/7zp7XKa

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». (2019, 25 квітня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

Закон України «Про засади державної мовної політики». (2012, 3 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5029-17

Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (n.d.). Кафедра ЮНЕСКО Неперервна професійна освіта ХХІ століття. http://ipood.com.ua/unesco/

Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (2021, 19 лютого). Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства — 2021. https://cutt.ly/9zadVVw

Международный год языков. (2007). ЮНЕСКО: всесторонняя приверженность языковому разнообразию и многоязычию. http://www.unesco.org/culture/files-languges/broch2008_ru.pdf

ООН. (1948, 10 декабря). Всеобщая декларация прав человека. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

Сотська, Г.І. & Тринус, О.В. (упоряд.) (2017). Рекомендації за результатами проведення науково-практичних масових заходів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН у 2017 році (Л.Б. Лук’янова, ред.). Київ: ТОВ «ДКС Центр». https://lib.iitta.gov.ua/709836/

Першукова, О. (2014). Роль міжнародних організацій у процесі становлення та розвитку багатомовної освіти в країнах Європи. Порівняльно-педагогічні студії, (2-3), 65-77. https://doi.org/10.31499/2306-5532.2-3.2014.50386

Статут Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. (1945, 16 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_014

ЮНЕСКО. (2001, 2 ноября). Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml

Опубліковано
2021-03-09
Як цитувати
Вовк, М. П., & Котун, К. В. (2021). РОЗВИТОК РІДНОМОВНОЇ І БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: Досвід відзначення Міжнародного дня рідної мови під егідою Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-3
Розділ
Події