КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТІСНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

  • Оксана Володимирівна Онопрієнко Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0301-1392
Ключові слова: навчальні досягнення учнів початкової школи, контроль і оцінювання навчальних досягнень, особистісні результати навчання

Анотація

У науковому повідомленні порушується нерозв’язана проблема ідентифікації та характеристики особистісних результатів навчання учнів у Новій українській школі. Звертається увага на сучасне подання навчальних досягнень молодших школярів через характеристики, які відображають об’єктивні результати навчання — знання, уміння, навички, досвід різних способів діяльності, предметні компетентності, та суб’єктні надбання особистості — досвід творчої діяльності, спільні для усіх компетентностей уміння, ключові компетентності, особистісні досягнення учнів. Обґрунтовано визначення груп особистісних досягнень першокласників і відповідних їм характеристик: мотиваційні (виявляє інтерес до навчання, проявляє старанність у навчанні); пізнавальні (активно працює на уроці, ставить запитання про нове та незрозуміле); соціально-комунікативні (співпрацює з іншими дітьми, вирішує конфлікти мирним шляхом); організаційно-регулятивні (проявляє самостійність у роботі, працює зосереджено); рефлексивні (бере відповідальність за свої дії, знаходить успішні шляхи вирішення проблем). Такі показники особистісних характеристик можна використати як інструментарій, що дасть змогу учителеві з’ясувати, який із них точніше відображає поведінку і особливість діяльності дитини в шкільному середовищі, як школяр володіє досвідом емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе та інших людей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Асмолов, А.Г. (2007). Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. Москва: Академия.

Бібік, Н.М. (1998). Формування пізнавальних інтересів молодших школярів : монографія. Київ: Інститут педагогіки АПН України.

Кабінет Міністрів України. (2018, 21 лютого). Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (87). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

Калашникова, Л.В. (2012). Психолого-педагогічні умови формування просоціальної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки, (107), 208-214. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107%281%29__31

Легін, В.Б. (2016). Формування рефлексивних умінь молодших школярів у навчальній діяльності [Дис. канд. пед. наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка].

Саленко, О. (2001). Наукові основи високоефективного гідро різання. (Дис. канд. техн. наук). Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут", Київ.

Матюхина, М.В. (1984). Мотивация учения младших школьников. Москва: Педагогика.

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). Освітні програми. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

Міністерство освіти і науки України. (2017, 13 липня). Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів (1028). https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56646/

Міністерство освіти і науки України. (2018a, 21 травня). Свідоцтво досягнень. https://bit.ly/3tl7iBr

Міністерство освіти і науки України. (2018b, 20 серпня). Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі (924). https://bit.ly/3rme5ZL

Міністерство освіти і науки України. (2019, 27 серпня). Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу (1154). https://bit.ly/3pNuJkD

Міністерство освіти і науки України. (2020, 16 вересня). Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи (1146). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20

Онопрієнко, О.В. (2020). Про діяльність відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України щодо реалізації Державного стандарту початкової освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-2

Савенков, А.И. (2002). Маленький исследователь. Как научить маленького исследователя приобретать знания. Ярославль: Академия развития.

Савченко, О.Я. (2012). Дидактика початкової освіти. Київ: Грамота.

Строкач, Л.М. (2014). Формування мотивів досягнення молодших школярів. In С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко, ред. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : монографія (с. 75-101). Київ: ТОВ «Імекс-ЛТД».

Чекстере, О.Ю. (2014). Вплив ІКТ на розвиток учбової самостійності сучасних дітей. In С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко, ред. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : монографія (с. 61-74). Київ: ТОВ «Імекс-ЛТД».

Шадриков, В.Д. (2009). Диагностика познавательных способностей. Методики и тесты. Москва: Альма-матер.

Опубліковано
2021-02-05
Як цитувати
Онопрієнко, О. В. (2021). КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТІСНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-3-1-8-1
Розділ
Для практичної діяльності освітян