ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р.

  • Володимир Юрійович АРЕШОНКОВ Народний депутат України, м. Київ, Україна
Ключові слова: цифровізація вищої освіти, цифровий університет, професійний стандарт

Анотація

Цифровізація вищої освіти та створення цифрових університетів визначаються як необхідні відповіді на суспільні виклики сьогодення. На основі аналізу проблем, що виникають у сфері вищої освіти, автор визначає низку завдань для органів державного управління, колективів й адміністрацій університетів, виконання яких сприятиме процесам цифровізації вітчизняної університетської освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Бабаєв, В.М., Стадник, Г.В., & Момот, Т.В. (2019). Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації. Комунальне господарство міст. Економічні науки, (2), 2-9. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2019_2_3

Барна, О.В., & Кузьмінська, О.Г. (2020). Визначення готовності закладу вищої освіти до цифрової трансформації. In Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30 квітня 2020 р. (с. 92-94). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15374

Буйницька, О., Варченко-Троценко, Л., & Грицеляк, Б. (2020). Цифровізація закладу вищої освіти. Освітологічний дискурс, (1), 64-79. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.6

Гужва, В.М. (2019). Цифрова трансформація університетів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, (21), 597-604. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/92.pdf

Єгорченкова, Н.Ю., Тесля, Ю.М., Хлевна, Ю.Л., & Кичань, О.М., (2020). Методологічні аспекти створення цифрового університету. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, (1), 31-36. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2020.1.4

Кіндратець, О. (2019). Проблеми цифрової трансформації освіти. In Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства : збірка тез міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 листопада 2019 р. (с. 59-60). Запоріжжя: ЗНУ. https://web.znu.edu.ua/NIS//2019/zbirka-tez.pdf

Лук’яненко, Д.Г., & Степаненко, О.П. (2018). Digital university: проєкт розбудови цифрового університету в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». In Цифрова економіка : Збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. (с. 245-249). Київ: КНЕУ. https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25986

Міністерство освіти і науки України. (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Міністерство освіти і науки України. (2020a, 30 січня). МОН пропонує для громадського обговорення проєкт профстандарту на посади «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор». https://bit.ly/3m4cgxx

Міністерство освіти і науки України. (2020b, 9 вересня). МОН пропонує для громадського обговорення нову редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. https://bit.ly/2W2jx6y

Симоненко, С.П. (2020). Українська цифрова освіта в умовах цифрової трансформації суспільства: вибір стратегії розвитку. Гілея: науковий вісник, (153), 374-377. http://gileya.org/download.php?id=221

Цифрова адженда України — 2020 («Цифровий порядок денний» — 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року (проект). (2016). https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Опубліковано
2020-12-11
Як цитувати
АРЕШОНКОВ, В. Ю. (2020). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2), 1-6. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-2
Розділ
Методологічний семінар НАПН України