КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

  • Віталій Григорович ПАНОК Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1421-0554
Ключові слова: реформа освіти, психологічний супровід, психологічна служба, практичні психологи, соціальні педагоги, теорія розвитку особистості, мета діяльності, принципи, структура, ліцензування

Анотація

У статті розглядаються питання удосконалення психологічної служби системи освіти. На основі аналізу роботи психологічної служби у закладах освіти виокремлено головні проблеми і виклики, що постали нині у зв’язку з реформуванням системи освіти. Автор пропонує своє бачення шляхів розвитку і вдосконалення психологічної служби на основі розуміння її як єдиної системи, що забезпечує психологічний супровід освітнього процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Горленко, В.М., Луценко, Ю.А., Острова, В.Д., Сосновенко, Н.В., & Ткачук, І.І. (2017). Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби (В.Г. Панок, ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/709623/

Горленко, В.М., Острова, В.Д., Сосновенко, Н.В., & Ткачук, І.І. (2018). Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : методичні рекомендації (В.Г. Панок, ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/713246/

Горленко, В.М., Лунченко, Н.В., Мельник, А.А., Обухівська, А.Г., Панок, В.Г., & Якимчук, Г.В. (2016). Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій за 2015-2016 навчальний рік. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/705154/

Електронна бібліотека НАПН України. (n.d.). Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи. Лабораторія прикладної психології освіти. https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lape/

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Кабінет Міністрів України. (2019, 21 серпня). Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (800). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п

Кремень, В.Г. (2008). Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Педагогічна думка.

Максименко, С.Д. (2019). Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя. Проблеми сучасної психології, (1), 7-16. https://doi.org/10.26661/2310-4368-2019-1-15-01

Міністерство освіти і науки України. (2010, 6 жовтня). Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (930). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

Міністерство освіти і науки України. (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Міністерство освіти і науки України. (2018, 22 травня). Положення про психологічну службу у системі освіти України (509). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

Міністерство освіти і науки України. (2019, 18 липня). Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р. (1/9-462). https://bit.ly/3d4unia

Міністерство освіти і науки України. (2020, 19 травня). Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про затвердження Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників». https://bit.ly/3fs8OJY

Панок, В., Титаренко, Т., Чепелєва, Н., Рибалка, В., Маценко, В., Кісарчук, З., Дзюбко, Л., Юрченко, Т., Гврітішвілі, Н., Осадько, О., Уманець, Л., Онищенко, Г., Мацнєва, Н., Ставицька, О., Пов’якель, Н., Плахотникова, Н., Терлецька, Л., Пінчукова, Л., & Усачова, Л. (2006). Основи практичної психології : підручник для студентів вищих навчальних закладів (3-є вид., стер.). Київ: Либідь, 2006.

Панок, В.Г. (2012). Психологічна служба : навчально-методичний посібник для студентів і викладачів. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута.

Панок, В.Г. (2017). Прикладна психологія. Теоретичні проблеми : монографія Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/707672/

Панок, В.Г. (2019). Процеси синтезу в психології (відкриття у науковій творчості Л.С. Виготського). Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Психология», (60), 25-54. https://doi.org/10.34142/23129387.2019.60.02

Рибалка, В.В. (2017). Методологічні проблеми наукової психології : посібник. Київ: Талком. https://lib.iitta.gov.ua/705937/

Яценко, Т.С. (2004). Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання : навчальний посібник. Київ: Вища школа.

Опубліковано
2020-06-15
Як цитувати
ПАНОК, В. Г. (2020). КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1), 1-16. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-9-1
Розділ
Психологічний супровід освіти