ІДЕЯ ПРО «СПОРІДНЕНУ ПРАЦЮ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: споріднена праця, ідентифікація спорідненості, психологічне поле, проєктний метод навчання, практико-орієнтоване навчання

Анотація

Допомога молодому поколінню у виборі професії відповідно до природних нахилів є важливим складником роботи із впровадження програми сталого розвитку сучасної України. Український філософ Григорій Сковорода на основі світоглядної спадщини античних стоїків утворив та практично втілив у життя ідею про «споріднену працю», яка набула теоретичного обґрунтування у роботах Памфіла Юркевича та інших мислителів. Початковим етапом реалізації ідеї «про споріднену працю» є ідентифікація природних нахилів особистості (ідентифікація спорідненості) до відповідної професії. Окрім описаних у статті філософських форм такої ідентифікації, є психологічні форми. Вони виражені у теорії психологічного поля Курта Левіна концептуальними межами поняття «життєвий простір». У системі освіти в контексті завдання ідентифікації спорідненості найбільш ефективним вбачається проєктний метод навчання як частина методологічної системи практико-орієнтованого підходу. Технологія ідентифікації спорідненості може бути заснована на проєктних компонентах SMART (конкретність, вимірювальність, наявність виконавця, реалістичність). Вирішальну роль у процесі ідентифікації спорідненості відіграє педагог, здатний до визначення природних нахилів вихованця, організації процесу їх розвитку за допомогою інтерактивних форм співпраці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олег Олегович Туляков, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Список використаних джерел

Багалій, Д.І. (1992). Український мандрований філософ Григорій Сковорода. Київ: Орій.

Біблія або Книги Святого Письма і Нового Заповіту. Із мови давньогрецької і грецької наново перекладена. 988-1988 : ювілейне видання з нагоди тисячоліття християнства в Україні (І. Огієнко, пер.). (1988). https://bit.ly/3TQAUU3

Дичківська, І.М. (2013). Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник для студентів вузів. Київ: Слово.

Закалюжний, М.М. (1972) Педагогічна думка античного світу. Львів: Іноземна філологія.

Зязюн, І.А. (2000). Інтелектуально творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти : монографія. Київ: Віпол.

Іваньо, І.В. (1972) Етика Сковороди і філософія Епікура. Київ: Наукова думка.

Кримський, С. (2002). Дух. У В.І. Шинкарук (гол. редкол.), Філософський енциклопедичний словник (с. 177-178). Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ: Абрис.

Марк Аврелий Антонин. (1993). Размышления. Изд. втор., испр. и доп. Санкт-Петербург: «Наука».

Ничкало, Н.Г. (2004). Проблеми підготовки виробничого персоналу у ХХІ столітті: концептуальний аспект. Київ: Ченстохова.

Пальшкова, І.О. (2008). Практико-орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів початкових класів: теоретико-методологічний аспект : монографія. Одеса.

Підласий, І.П. (2004). Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти : підручник. Київ: Видавничий Дім «Слово».

Попович, М.В. (2008). Григорій Сковорода: філософія свободи. Київ: Час майстрів.

Продум, М.В. (1995). Класократія Липинського, вчення Сковороди і кастократична модель устрою нації. Київ: Берегиня.

Сковорода, Г.С. (1994a). Твори у 2 томах. Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. Український науковий інститут Гарвардського університету. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства). Київ: АТ «Обереги».

Сковорода, Г.С. (1994b). Твори у 2 томах. Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. Український науковий інститут Гарвардського університету. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства). Київ: АТ «Обереги».

Табачніков, І.А. (1972). Світоглядні основи педагогіки Г.С. Сковороди. Київ: Вища школа.

Юркевич, П.Д. (1993). Вибране. Київ: Абрис.

Heidegger, M. (2013). Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Anzeige der hermeneutischen Situation. Frankfurt am Main: Klostermann. https://doi.org/10.5771/9783465141884

Lewin, K. (1943). Defining the ‘Field at a given time’. Psychological Review, 50(3), 292-310. https://doi.org/10.1037/h0062738

Epicurus. (2013). The art of happiness (G.K. Strodach, Trans.). London: Penguin Classics.

Sartre, J.-P. (2005). The Wall (A. Brown, Trans.). London: Hesperus Press Ltd.

Опубліковано
2022-11-04
Як цитувати
Туляков, О. О. (2022). ІДЕЯ ПРО «СПОРІДНЕНУ ПРАЦЮ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-10. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4210
Розділ
До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди