ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 15 вересня 2022 р.

  • Віталій Григорович Панок Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1421-0554
  • Ірина Іванівна Ткачук Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3099-3491
  • Валентина Миколаївна Горленко Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3963-4804
  • Ганна Василівна Якимчук Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1272-6290
Ключові слова: Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, психологічна служба системи освіти, психологічний супровід освіти, практична психологія, соціальна робота, освіта дітей з особливими освітніми потребами

Анотація

Викладено основні результати наукової і науково-організаційної діяльності Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи за п’ять років. У звітному періоді розроблено: Стратегію розвитку психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації; Концепцію психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби; моделі управління і науково-методичного забезпечення психологічної служби на рівні «заклад освіти — ОТГ», «ОТГ — район», «район — область». Також істотними науковими надбаннями стали розроблені, апробовані і впроваджені у практику системні технології психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, створені на засадах проєктно-технологічного підходу до змісту професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти; методики і методичні комплекси, програми підвищення кваліфікації фахівців. Високу оцінку освітянської спільноти отримали результати експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа». Показано приклади успішного впровадження результатів досліджень в освітню практику. Представлено перспективні напрями подальшого розвитку установи, пов’язані, зокрема, із сформованими теоретико-методологічними підвалинами нового напряму в психології — прикладної психології, необхідністю вирішення науково-організаційних проблем, диджиталізацією дослідницького процесу, оновленням матеріальної бази і навчанням наукових працівників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віталій Григорович Панок, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Іванівна Ткачук, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Валентина Миколаївна Горленко, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України,
м. Київ, Україна

Ганна Василівна Якимчук, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Байдик, В.В., Бондарук, Ю.С., Гніда, Т.Б., Корнієнко, І.О., Лунченко, Н.В., Луценко, Ю.А., Мороз, Р.А., & Ткачук, І.І. (2017). Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій : практичний посібник (В.Г. Панок, І.І. Ткачук, заг. ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/718798/

Байдик, В.В., Бондарук, Ю.С., Гопкало, Ю.П., Гніда, Т.Б., Корнієнко, І.О., Лунченко, Н.В., Луценко, Ю.А., Мороз, Р.А., & Ткачук, І.І. (2021). Технології психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (з досвіду роботи) : методичний посібник (В.Г. Панок, І.І. Ткачук, наук. ред.). Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/729191/

Горленко, В.М., Луценко, Ю.А., Острова, В.Д., Сосновенко, Н.В., & Ткачук, І.І. (2017). Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби : методичні рекомендації (В. Г. Панок, ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/709623/

Горленко, В.М., Марухіна, І.В., Острова, В.Д., Панок, В.Г., Рибалка, В.В., Романовська, Д. Д., Сосновенко, Н.В., & Ткачук, І.І. (2019). Алгоритми діяльності працівників психологічної служб, Т. 1 (В.Г. Панок, ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/719662/

Жук, Т.В., Ілляшенко, Т.Д., Каменщук, Т.Д., Обухівська, А.Г., & Якимчук, Г.В. (2020). Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції : колективна монографія. (А.Г. Обухівська, Т.Д. Ілляшенко., ред.). Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/723321/

Кремень, В.Г. (ред.). (2022). Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр. : монографія. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.37472/NAES-1992-2022

Лунченко, Н.В., Мельник, А.А., Панок, В.Г., & Ткачук, І.І. (2019). Діяльність психологічної служби у системі освіти з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (за результатами моніторингу). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/716565/

Міністерство освіти і науки України. (2018, 22 травня). Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України (509). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

Міністерство освіти і науки України. (2019, 1 листопада). Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки (1368). https://bit.ly/3Sx5MYE

Обухівська, А.Г. (2019). Психолого-педагогічне вивчення навчальних компетентностей дошкільників з особливими освітніми потребами. У Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей) : матеріали ІІІ міжрегіональної науково-практичної конференції, м. Харків, 26 жовтня 2019 р. (с. 171-175). ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Діса плюс. https://lib.iitta.gov.ua/718123/

Обухівська, А.Г. (2020). Науково-методологічні засади розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. У Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року, м. Львів) (с. 178-182). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. https://lib.iitta.gov.ua/722448/

Панок, В.Г. (2017). Прикладна психологія. Теоретичні проблеми : монографія. Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/707672/

Панок, В.Г. (2018). Прикладна психологія у реформуванні української освіти. Virtus, (28), 89-94. https://lib.iitta.gov.ua/714173/

Панок, В.Г., & Лунченко, Н.В. (2018). Становлення психологічної служби системи освіти в контексті суспільних трансформацій в Україні. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Психологія», (58), 45-61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2018_58_3

Панок, В.Г. (2020). Концепція психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-9-1

Панок, В.Г., Рибалка, В.В., Романовська, Д. Д., Марухіна, І.В., Горленко, В.М. & Сосновенко, Н.В. (2020). Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід) : колективна монографія (В.Г. Панок, ред.). Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/722337/

Панок, В.Г., Лунченко, Н.В., Сосновенко, Н.В. & Панок, І.В. (2021a). Оцінка рівня насильства у закладі освіти очима учасників: результати емпіричного дослідження. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Психологія», (64), 129-146. https://doi.org/10.34142/23129387.2021.64.08

Панок, В.Г., Ткачук, І.І., Романовська, Д. Д., Мороз, Р.А., Гніда, Т.Б., Горленко, В.М., & Сосновенко, Н.В. (2021b). Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти : навчально-методичний посібник (В.Г. Панок, ред.). Київ: ДІА. https://lib.iitta.gov.ua/729074/

Ткачук, І.І. (2018). Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного самовизначення старшокласників, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів : методичні рекомендації (В.Г. Панок, наук. ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. http://lib.iitta.gov.ua/713141/

Опубліковано
2022-10-28
Як цитувати
Панок, В. Г., Ткачук, І. І., Горленко, В. М., & Якимчук, Г. В. (2022). ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 15 вересня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-9. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4208
Розділ
Засідання Президії НАПН України