ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 серпня 2022 р.

  • Максим Сергійович Гальченко Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8151-530X
Ключові слова: Інститут обдарованої дитини НАПН України, обдарованість, розвиток, діагностика обдарованості, наукова освіта, спеціалізована освіта наукового спрямування

Анотація

У доповіді презентовано результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту обдарованої дитини НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку.
Зокрема зазначено, що наукову діяльність Інституту спрямовано на здійснення науково-методичного супроводу державної політики у сфері освіти, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. Проблемне поле наукових та організаційних завдань пов’язане з дослідженням стратегій і методів розвитку творчої особистості; впровадженням інформаційно-технологічного забезпечення розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах синергетики; діагностикою обдарованості, вивченням впливу когнітивних та особистісних чинників на професійне самовизначення обдарованих учнів ліцею; розробленням дидактичних основ і методичного забезпечення організації освітнього процесу для інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв; створенням та імплементацією освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти; соціально-психологічною адаптацією учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти; забезпеченням цілісного інноваційного науково-методичного супроводу наукової освіти; розробленням і впровадженням у сферу наукової освіти наукового, програмного, навчального та методичного забезпечення нового покоління.
Наукові результати вчених Інституту впроваджено в освітній процес на локальному та всеукраїнському рівнях. Усього об’єктів упровадження — 83, з них: закладів вищої освіти — 31, закладів загальної середньої освіти — 10, закладів післядипломної педагогічної освіти — 14, закладів позашкільної освіти — 2, установ, підприємств, організацій — 26, зокрема наукових установ НАПН України — 7.
Інститут виступив організатором 80 науково-практичних заходів, з-поміж яких: міжнародних — 15; всеукраїнських — 56; регіональних — 9; організовано і проведено 5 Всеукраїнських конкурсів «Творчий учитель – обдарований учень» і 5 Всеукраїнських конкурсів «Школа — джерело талантів».
За звітний період науковці Інституту підготували: 4 монографії, 15 збірників наукових праць, 24 матеріали конференцій; 12 методичних посібників, 9 методичних рекомендацій, 2 аналітичні довідки, 1 проєкт освітньої програми, 1 навчальний посібник; 1 практичний посібник, 1 робочий зошит. Опубліковано 658 статей, серед яких у фахових виданнях — 277, у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science i Scopus) — 36. Здійснено випуск 20 номерів науково-практичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості».
Інститут є засновником періодичного видання «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» та співзасновником двох наукових періодичних видань: науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» і науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта». Усі періодичні видання Інституту включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.
Поширенню і впровадженню результатів наукової діяльності сприяє активна співпраця з міжнародними організаціями. Інститут входить до робочої групи Європейської федерації академій наук (ALLEA) з наукової освіти, Всесвітньої ради для обдарованих і талановитих дітей, Європейської ради з питань високих здібностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Сергійович Гальченко, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Волощук, І.С., Киричук, В.О., Мадзігон, В.М., Мелешко, В.В., Рудик, Я.М., Шуленок, О.С., & Яременко, Л.А. (2021). Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів : методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728951/

Довгий, С.О., & Гальченко, М.С. (2020). Про співпрацю Інституту обдарованої дитини НАПН України і Малої академії наук України щодо запровадження спеціалізованої освіти наукового спрямування. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 березня 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-4

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». (2001, 11 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14

Кабінет Міністрів України. (2011, 7 вересня). Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року (942). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-п

Кабінет Міністрів України. (2017, 19 липня). Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ (540). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-п

Малиношевська, А.В. (2022). Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4116

Мельник, М.Ю., & Малиношевська, А.В. (2022). Про результати опитування учнів, батьків і вчителів про освітні проблеми в умовах воєнного стану. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 травня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4142

Міністерство освіти і науки України. (2019, 16 жовтня). Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (1303). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1303729-19

Національна академія педагогічних наук України. (2022, 22 серпня). 22 серпня 2022 року на засіданні Президії НАПН України розглянуто актуальне питання. Facebook. https://bit.ly/3F1aPNn

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., & Горбань, Л.В. (2021). Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування : методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/729020/

Опубліковано
2022-10-21
Як цитувати
Гальченко, М. С. (2022). ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 серпня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-10. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4207
Розділ
Засідання Президії НАПН України